tisdag 28 februari 2012

Årsmötesprotokoll 25 Februari 2012


§ 1                 Mötets öppnande
§2                  Val av mötets ordförande: Kent Ivarsen
§3                  Val av mötets sekreterare: Liselott Aronsson
§4                  Fastställande av röstlängd. 10 medlemmar närvarande: Anna Aspelin, Gerodean Elleby, Kent Ivarsen, Anette Ajanki, Anja Weidt, Kalle Weidt, Liselott Aronsson, Elisabeth Od, Emily Od, Felicia Od,
§5                  Dagordningen godkännes
§6                  Kallelsen till årsmötet har inte nått alla medlemmar. Emily Odh har trots inbetalat medlemskap inte fått något nummer av Husmusen och därmed inte heller det sista numret med officiellt kallelsen till Årsmötet i. Mötet beslutar att återbetala årets medlemsavgift á 200.- till Emily odh som upprättelse. Återbetalningen sker omedelbart ur handkassan
§7                  Gerodean Elleby och Anette Ajanki utses som rösträknare och justerare
§8                  Verksamhetsberättelsen uppvisar fem utställningar och en smådjursmässa under den gågna perioden. Kassaberättelsen säger:
Ingående balans 2010-12-31: 11499,18 SEK
Medelmsavgifter: 8210 SEK
Utställningsutgifter: 12658 SEK
Utställningsintäckter: 12830 SEK
Handkassa IN 7920 SEK
Handkassa UT 7253 SEK
Handkassa 707 SEK
Husmusen kostnader: 1456 SEK
Ingående balans 2011-01-31: 14184 SEK
Svemus har gått med vinst 2685,50
§9                  Revisorns berättelse, se bilaga
§10                Beslut om styrelsens ansvarsfrihets godkänns genom omröstning
§11                Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2012:
                      5-7 Januari deltog Svemus i Smådjursmässan, Kista, Stockholm.
25 Februari utställning ST och PC i samband med årsmötet
28 april valborgsutställning, Karlskoga
Juni Nationaldagsutställning, Gävle
Augusti eventuellt utställning i Skåne tillsammans med SSV
September SM, Eskilstuna
November Minnesutställning, Kallhäll, Stockholm
Budgetförslag är ej fastställt mer än att utställningarna ska gå ±0
§12                Ordförande: Liselott Aronsson, 1 år
§13                Kassör: Maya Andersson, 1år
§14                Ledarmot Kalle Weidt (Sekreterare) 1år
                      Ledarmot Anette Ajanki (Vice Ordförande) 1år
                      Ledarmot Anja Weidt 1år
§15                Suppleant Gerodean Elleby 1år
                      Suppleant: Emily Odh 1år
§16                Elisabeth Odh sitter kvar som revisor 1år
§17                Revisorsuppleant: Linnea Tyseng Nicander 1år
§18                Valberedning Elin Mattsson och Anna Aspelin 1år
§19                Sakposter
                      Medlemsansvarig: Anna Aspelin
                      Sponsoransvarig: Anna Aspelin
                      Lageransvarig: Liselott Aronsson
                      Registrator: Gerodean Elleby
                      Husmusens redaktör: Anja Weidt
                      Uppfödarregistrator: styrelsen
                      Pris- och inköpsansvarig: Maya Andersson
                      Webmaster: Kalle Weidt
                      Domarrådets ordförande: Liselott Aronsson
                      Utställningsansvarig: Styrelsen
§20                Mötet godkänner medlemsavgiften fortsatt 200.-/medlem och helår
§21                Mötet godkänner firmatecknare ordföranden och kassören var för sig
§22                Svemus har från domarrådet mottagit motion om att godkänna teckningsvarianten Splash och pälslagsvarianten Abyssinier. Mötet godkänner dessa som nya varianter i Svemus standard.
                      Svemus har mottagit en skrivelse om reducerad avgift vid tillgång till det digitala registreringssystemet. Mötet beslutar att sänkning ska ske och att styrelsen får besluta om gällande avgift vid nästa styrelsemötet
§23                Övriga frågor. Enligt Svemus stadgar ska svemus innestående pengar vid en nerläggning av föreningen ärvas av en nordisk förening som idag ej existerar. Detta bör ses över.
                      Förslag kom om att alla titelrosetter ska betalas av den ansökande om man vill ha en rosett till musens titel. Frågan ordläggs.
§24                Utdelning av titlar och Årets mus 2011.
Ingen utdelning av Årets prestation. Listan skickas till HM för presentation.
§25                Mötet avslutasLiselott Aronsson, Ordförande, ort och datumKalle Weidt, Sekreterare, ort och datum

1 kommentar:

  1. Kommentar: Annette Ajanki kommer inte att stå som Viceordförande efter ändring, utan Anja Weit övertar den posten. Tills vidare är alltså en ledamotpost vakant.

    SvaraRadera